• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка вихователя-методиста

Вихователь-методист ЗДО №1 "Теремок"

/Files/images/29597240_178843436258916_3953581337852428619_n (1).jpg

КОВАЛЬОВА Валентина Володимирівна

https://www.blogger.com/profile/02092024734838471655?fbclid=IwAR0c17-APx_LbrgY15PqU-SPJEGlxQ0ZQKK2W6DCm7KZQJo4QlJHkhvOJRA

Вихователь-методист:

Освіта: Вища

Кваліфікаційна категорія : "спеціаліст вищої категорії"

Педагогічний стаж: 30 років

- складає план роботи ЗДО на навчальний рік;
- здійснює вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду педагогів;
- розробляє методичні рекомендації, зразки планування освітньої роботи;
- впроваджує в практику роботи ЗДО інноваційні технології;
- створює умови для вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
- вивчає стан організації освітнього процесу, умов забезпечення психічного та фізичного здоров’я дошкільників, рівня їх життєвої компетентності, рівня знань, умінь і навичок дошкільників відповідно до державних стандартів;
- інформує педагогів про нові нормативні документи в галузі дошкільної освіти, науково-методичні та навчальні фахові видання.

Методична робота взакладі дошкільної освіти проводиться

за двома основними напрямками:

1. Пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі; їх теоретичне осмислення, апробація, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі з дітьми).

2. Вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження.

Основними компонентами змісту методичної роботи є:

· Отримання знань педагогами;

· Вміння їх реалізувати на практиці;

· Наявність результативності в педагогічній роботі;

· Створення умов для безперервного вдосконалення фахової майстерності та навчально-виховного процесу з дітьми.

Науково-методичнезростанняпедагогічноїмайстерностівихователівзабезпечуютьтакіформиметодичноїроботи:

· Cистема навчання елементам самоаналізу, самоконтролю;

· Tворчі групи;

· Cемінари - практикуми;

· Колективні перегляди занять;

· Сучасна Академія батьків;

· Консультації.

Функції методичної служби ЗДО:

· Інформаційна: Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ДНЗ.

· Навчальна: Здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

· Контрольно-діагностична:Моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.

· Корекційно-прогностична (плануюча):Здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)

· Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

· Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду .

· Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

· Виховна : Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, прояв любові та розуміння.

Сучасні вимоги до методичної роботи:

у закладі дошкільної освіти:

Методична робота - це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності.

Методична робота в ЗДО - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ЗДО в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

Методичнийкабінетзакладудошкільноїосвіти – є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом ізаїхнімзапитомнаступніфункції:

· забезпечення професійною інформацією;

· організація методичної й науково-дослідної роботи ЗДО;

· підтримка експериментальної роботи педагогів в ЗДО;

· діагностика й аналіз навчально-виховного процесу;

· організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;

· допомога педагогам в підготовці до атестації;

· організація підвищення кваліфікації;

· допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;

· виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

· участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;

· виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

· допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик, навчальних планів;

· методична допомога в проведенні відкритих заходів допомога у проведенні професійних конкурсів.

Методичне забезпечення освітнього процесу носить безперервний характер, випливає з реальних проблем, що виникають у педагогічній діяльності, і включає широкий набір видів, форм і змісту діяльності.

Навчально-методичне наповнення методичного кабінету:

відповідає таким вимогам:

· інформативність та змістовність;

· перспективність;

· науковість;

· доступність;

· сучасність;

· естетичність;

· системність;

· конкретність;

· задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.

Для забезпечення вільного пошуку педагогом необхідних навчально-методичних матеріалів вихователь-методист систематизує інформаційний та дидактичний фонди методичного кабінету і створює картотеку, завданням якої є допомога педагогам у підборі необхідного матеріалу чи літератури. Кожна картотека містить бібліографічний опис – сукупність відомостей про матеріал, який зберігають у кабінеті.

Завдання методичної служби закладу дошкільної освіти відносно окремих педагогів:

· підвищення рівня володіння педагогічними знаннями;

· вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання;

· мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю;

· підвищення рівня педагогічної майстерності, у тому числі і педагогічної гнучкості;

· створення умов і сприяння щодо потреби у самоосвіті;

· підвищення рівня психологічної готовності та інформаційної оснащеності вихователя;

· формування й розвиток стійких моральних і професійних поглядів і цінностей;

· вивчення й використання на практиці сучасних способів діагностування успішності розвитку дошкільника, форм, методів і прийомів організації серед дітей дошкільного віку саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення;

· підтримка й супровід педагогів, що розробляють і реалізують авторські програми, методичні рекомендації, посібники;

· інформаційне забезпечення педагогів.

Завдання методичної служби

щодо роботи з педагогічним колективом.

· узгодження понять, цінностей, вироблення єдиної педагогічної позиції;

· збереження й підтримка традицій, що не вичерпали себе;

· сприяння створенню й підтримці творчого, конструктивного педагогічного середовища;

· робота з батьками;

· організація та педагогічна й змістовна підтримка інноваційної діяльності педагогів;

· використання різноманітних стимулів, способів і організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів;

· створення умов для формування, розвитку, об'єктивної оцінки й широкого використання передового педагогічного досвіду;

· організація, стимулювання, сприяння суспільно-педагогічної діяльності педагогів.

Кiлькiсть переглядiв: 706